از ساعت 12 شب افتادم به جون اتاقم😂
جاکتابیمو تغییر دادم چیدمانشو کتابا رو تو دوتا طبقه ی بالا گذاشتم بعد وسایلو تو اولین طبقه بعد دومین طبقه رو هم خالی گذاشم برای اول مهر😁😍
و در این حوالی نامه ای به همسر آیندم:
همسر عزیزم سعی کنnight person باشی تا جواب بله رو از من بگیری😂_)
خداااایی چرا شبا میخوابید؟
خیلی خوبه که خبری از گرمای خورشید و سر و صدای بیرون نیست