واقعا نیاز دارم به ی سری از آدمای زندگیم بگم: 

«خدا مرا به فراق تو مبتلا نکند»

آقا اصن «من و ز کوی تو رفتن؟ زهی خیال محال!»

اینقدر که دوست داشتنین لنتیاااا…:)))