ساعت چنده؟!یعنی کی میتونه باشه این موقع شب که داره میخنده؟!

خوبه که شاده،هر کیه معلومه که سختیای دنیا رو میگیره ساده

 پای پیاده ، میره تا آخر جاده

خوش به حالش

 آسونه فالش

هیچی نمیتونه غمگینش کنه آخه راحته خیالش

هر شب وقت خوابیدن سرشو میذاره راحت روی بالش

 خوبه حالش،خوبه حالش…

خوش به حالش

+حالم به شدت خوبه ، دمت گرم خدا