سرم درد داره 

دلم از گشنگی ضف میره 

حوصله ندارم درس بخونم 

یونی فرمم اتو نشده هنو

دستمو مورچه گاز گرفته 

اینا همش تلنگر خوبیه واس منی که بی دلیل دلم میخاد بزنم زیر گریه

فاک تو پی ام اس