حس این خانومایی رو دارم که کیف رو پر از لباس بچه کردن و 

دارن میرن واس زایمان ….

همون قدر مضطربم