یا رب امشب 

برایم نم باران بنویس 

دو سه شب پرسه زدن توی خیابان بنویس