پهلو به پهلو شدن هم درد داشت مگ؟

دلم میخاد بزنم دهن زرا رو سرویس کنم؛

ی بار نشد این سرما بخوره و به من تارف نکنه.

منم ک فقد منتظرم یک پشه ی مریض از کنارم رد شه،

تا سریع ویروس رو دو دستی بچسبم.

در حال حاضر خیلی دلم میخواد ادای قوی بودنا رو در بیارمااا 

ولی نمی‌دونم چرا اصن نمیشه حتی ی‌کم خم شد دیگه چه برسه به بلند شدنم .

خوابمم که نمی بره،فکر کنم باید (تب)محبوب رو بخونم…