ولی من بغضم گرفت

وقتی که مامان عکسشو با لباس بیمارستان فرستاد تو گروه 

صورت نازش با روسری صورتی،کوچولو شده بود 

به محض اینکه برگشت خونه ، بغلش میکنم

شایدم بهش گفتم ک خیلی دوسش دارم 

اصن من چرا به آدمای مهم زندگیم نمیگم که دوسشون دارم؟