امروز همه سعی کردند باعث لبخندم شوند

ته ته دلم احساس خوشبختی دارد 

عزیز منطقی صحبت کرد کمی،مامی سر به سرم گذاشت 

فاطی و محمد گفتن،خندیدن،خندیدم

میم تماس گرفت و آهنگی که دوستش دارم را پلی کرد 

یاس ویدیو کال کرد و مثل همیشه با آرام صحبت کردنش،دلم را ارام کرد 

سین ک دمش گرم،آمد اینجا

آمد اینجا و خوابید (کلیک) :))))