بیست و پنج ساعته که هیچی نخوردم،حتی آب 

هیچ حس و درد خاصی در ناحیه شکم احساس نمیکنم 

انگاری بدنم عادت کرده و این چقد جالبه