قصد داشتم 

همینجور که از شنیدن موزیک لذت میبرم ، کمی کتاب بخونم 

دوشی بگیرم و اندکی برقصم…

الان مامان اومده میگه : 

خرید دارم و میخام تو رو ببرم با خودم 

میگم : نمیشه زهرا رو ببری!؟

میگه : نه ، فقد تووو باااید توووو

اوکی ولی قراره حمالی کنم 

خدافز.