عامو دیشب چ خوب بود 

هم آشپزی کردم هم اتاقمو مرتب کردم

هم درس خوندم 

ساعت ۱ هم رفتم پیاده روی و یه سر به زینب زدم

ولییی امشبببببب

افطاری رو تازه خوردم :)))

چرا تعادل ندارم خوب ؟

چرا عینک نمی‌زنم خوب؟