ولی من سه روزه که سردرد دارم و به کسی نگفتم،چرا؟

واقعا نیاز دارم یکی بغلم کنه و بعدشم یه مسکن بده بم