چرا تو عادی ترین لحظه هام 

وقتی که پر از انرژی مثبتم 

بی دلیل ترین اشکمو میریزم؟

۵:۰۱