امروز روز مفیدی بود؟! به هیچ عنوان، دوروز از برنامه عقب افتادن حسابی تنبلم کرده. 

چرا چرا اخه نباید به برنامه برسم، وقتی اینشکلی میشه به شدت کلافه میشم😐