تصور میکردم با این سر درد مزخرفی که از دیشب درگیرشم،

روز بدی رو شروع کنم.

ولی به محض اینکه گربه با میو میو اومد طرفم،

 از ته دل خندیدم و سلام کردم.

و سلاااااممممم هفته ی عزیزم ، خوش قدم باشییییی.