خوب به شکل منحصر به فردی با جمعه ها خصومت شخصی دارم😐 مگر اینکه یه روزی یه اتفاقی بیفته واقعا شکل جمعه ها تغییر کنه.

از صبح به شکل زیبایی با همه حتی خودم لج بودم، بی خوابی مسخره دیشب و بی حوصلگی امروز رسما اعصابم و خورد کرد.

در نهایت بعد از ظهر رفتیم پارک و حدود بدمینتون بازی کردیم، میشه گفت تنها بخش جذاب این جمعه همین بود. خوب فردا شروع هفته جدید و یه عالمه کاره، پیش به شوی روز بهتر