دلم میخواد به هرکدومشون بگم : من هستم،هواتو دارم :))) میتونی به من تکیه کنی و روزای سختتو فراموش کنی.واقعا از ته دلم میخوام گذشته‌ی سختشون رو از ذهنشون پاک کنم.‌خیلی غم‌انگیزه.امیدوارم بتونم؛البته قبل ازینکه دیر بشه.