چقدر من عاشق ورزش کردنم.وای خیلی حس خوبی میده.خوشحالم!همیشه بعد ورزش یه حس آرامش خاصی بهم دست میده.