خوب میشه گفت امروز روز خوبی بود اما جز امتحان و تغلب دادن دستاورد خاص دیگه ای نداشتم😂

بعد از ظهر تصمیم گرفتم فلصفه بخونم، اما به هیچ وجه فلسفه رو درک نمیکنم، جز مواردیکه اگه با من بود نیست و نابودش میکردم😕

من فقط موندم قرار چطور خودم و تاشنبه برسونم. حتی نتونستم مقاله ای که باید برای کارم مینوشتم و کامل کنم.

امیدوار فردا خیلس بهتر از امروز عمل کنم