دیشب خواب محالی دیدم

خواب دیدم با خانواده جمعیم،قلبم کاملا این حس و داشت که حس عشق و دوست داشتن و احترام عمیقی بینمون جاریه..محالش همینجاست برام، برای برادر کوچیکه تعریف کردم و گفتم  مگه تو خواب ببینم اینو…خندید و گفت تو خوابم ممکن نیس..احتمالا تو خوابت خواب دیدی😅(خنده ی تلخ)

اونی که میخواد بره نمیگه میخوام برم..بدون اطلاع قبلی میره