امروز روز خوبی بود در کل میشه گفت هم به برنامه هام رسیدم و هم خوشگذشت😁 زبان و امار رسوندم و بلاخره کتاب هیلگاردم هم برگشت پس باید فردا صبح صدام و ضبط کنم. 

متن هم نوشتم و این عالیه.

خوب همین فرمون باید ادامه هر روز از روز قبل بهتر ادامه بدم😊