با من هزار نوبت اگر دشمنی کنی

ای دوست همچنان دل من مهربان توست.

سعدیِ جان

+(کلیک) با دخترم…:)