به شکل عجیبی کل امروز بی حوصله، خسته، کسل، و سرشار از استرس بودم. حتی دلیلشم نمیدونم و این واقعا عصبیم میکنه. 

زبان خوندم و چنتا باکس نوشتم. 

حتی برای بهتر شدن حالم فیلم فرشتگان چارلی رو دیدم با اینکه فیلم خیلی جالبی بود اما حالم بهتر نشد که نشد.

بدترین چیز اینکه نفهمی چته