میگم : حس ادمای عاشق رو دارم زی زی 

میگه : من حس ادمای افسردرو دارم 

میگم خوب تفاوتمون تو همینه 

من حالم خوب میشه زیر بارون ، تو افسردگی میگیری:)))

 دوس ندارم تموم شه امشب ، اصن دوس ندارم بخوابم

 زیر بارون موندم ، با تموم وجودم بلعیدم هوای پاک و خنک رو 

قطرات بارون که می‌خورد به صورتم دوس داشتم از خوشی جیغ بزنم 

چیزی که باعث شد لبخندای گنده بزنم،آهنگایی بود که به طرز عجیبی همشون از بارون میگفتن

داشتم تو تاریکی میرقصیدم ، زرا اومد 

تصور می‌کردم باز ادای مادر بزرگارو در بیاره 

ولی در کمال تعجب اومد همراهیم کرد 

جفتمون از خوشی قهقهه می‌زدیم 

سیبیل هم ک دید من تو بارونم ،اونم ترسشو از اب گذاش کنار و اومد ی دوری زد 

قیافه ی زشتش عجیب موجبات خندمو فراهم کرد 

امشب ، به معنی واقعی کلمه حالم خوب بود 

 زندگی رو حس کردم 

و خداااااااجوننن

دمتتتتتت گرررررررم