فکر کنم‌ خدا بعد از خلق من،

تو دفترچه راهنمام‌ نوشته: 

مصرف روزانه ی امپرازول:(