رفتم تو هال ی سر به گربه بزنم ، 

بعدش بخابم.

دیدم بابا ی اهنگ فوقِ قری و قدیمی پلی کرده

همون وسط شروع کردم رقصیدن

با ی لبخند عمیققققق نگام می‌کرد 

ی جوری که سخت جلو خودمو گرفتم نپرم ماچش کنم

+مریض نشو لنتی،مریض نشو ، من میمیرم

-احتمالاً سیبیل خان حامله س ، دارم نوه دار میشم ننههه