مرهم قلبو دله بیقرارم؛

 ای که تو شدی همه دار و ندارم:)))

 یا رب،یا رب،یا رب،یا رب