بعد از حرف زدن چند دیقه ای با مامان و بابام طبق چیزی که دستگیرم شد هر دوتا شون کاااملا موافق رفتن من به این رشته هستن😍