به ما دروغ گفتند که
خواستن توانستن است
گاهی خواستن داغ بزرگیست که
تا ابد بر دلت میماند