کی قراره یاد بگیرید اسم منو خواهرمو اشتباه نگیرید؟

من رضوانه نیستم اونم راضیه نیست اینو فرو کنید تو مغزتون با تشکر.