کمی دورتر بایست ….

لطفا!!!

من دیوانه تر از آنم…

که بی هوا در آغوشت نگیرم….