شاید امشب برای تو لحظه ی اجابت باشد! 
پس بخواه! 
هر آن چه که گمان می کنی آرامش حقیقی برای تو در پی دارد را بخواه! 
شاید امشب نظر خدا به گوشه ی قلب تو باشد 🙂 
کسی چه می داند! 

۱۴٠۱۲۳