گفته بودم نیاز دارم به رشد شاخه ای جدید در درختِ تنم!

چقدر این عبارتِ ناگهانی را دوست دارم

و چقدر واقعی ست!

کاش درخت بودم، و می‌دانستم چطور باید یک شاخه ی جدید ساخت! کاش می‌توانستم به مریستم های رأسی، دستور بدهم که برای ساختنِ شاخه و آوند و جوانه های جدید، تقسیم شوند!

تو چی؟ درخت نیستی؟ 

بهار درخت باش