چشمانت

در خیالم

چون پیامبری مهر بان

هر روز از راه می رسند

و به ایمانم می افزایند

در عجبم از آن پلک ها!

که روزی هزار بار

باز و بسته می شوند

روزی هزار بار معجزه …

ولی قادر نیستند

فقط یک شب

مرا به خواب های تو ببرند