درسا میگه: 
این کار رو با خودت نکن! 
نزار اون خلأ موندگار بشه
در جواب گفتم: 
نمیشه! 
نمیتونم! 
آخه چرا؟ 
چرا اینجوری شد؟ 

… 

۱۴٠۱۲۸