به وقتِ ” پریشان گویی های شبانه “

 

بعضی شب ها در حال غرق شدن هستی

غرق در افکار

غرق در رویا

غرق در خودت

تا به حال درون خودتان غرق شده اید؟ 

به نحوی که در آخر خود واقعی تان را گم کنید!!

یعنی خود واقعی در من غرق شده؟

یا من قلابی در او غرق شد ه ام؟

اصلا من قلابی هستم یا او؟

او که هست؟

اصلا مگر چند نفر هستیم؟

نمیدانم!

پریشان گویی است دیگر!

فقط میدانم جز من

یکی دیگر هم هست…

آهاای!

تو که هستی؟

خودِ منی؟

بازتابی از منی؟

دقیقا که هستی؟

دقیقا که؟!!