وقتی میخوای یه نفر که خیلی دوستش داری رو فراموش کنی،
مثل این میمونه که با خودکار نوشته باشی
و بخوای با پاک کن پاکش کنی..!
یا بخوای از غلط گیر استفاده کنی..!
شاید با پاک کن کم رنگ بشه یا اونقدر بکشی رو کاغذ که حتی کاغذ پاره بشه
یا با غلط گیر روش رو بگیری که دیگه اون نوشته رو نبینی..
آخرش یا یه تیکه از کاغذت کنده میشه یا یه لکه روش میمونه..!
اما بازم اثرش هست..هیچ وقت نمیره، هیچ وقت..!