والا شمال که بودیم کلا یه پشه نیشم زد

اینجا نتو خونه در آرامش سه تا پشه نیشم زدن انقدر گنده ست که اصن میترسم اینا بشه نبوده باشن:/