نمیدونم چرا

ولی یه وب دیگه عم زدم

اون دیگه واقعا توش لیست مینویسم نه حرفای خودمونی~

ولی بازم نمیدونم چرا میخوام اینجا لینکشو بزارم

شت خوددرگیری دارم

[بکلیک]