همیشه یه چیزی از وجود معشوق

تو قلب عاشق ته نشین میشه… 

برای همیشه…