همه چیز

از  نبودن تو  حکایت می کند

به جز دلم

که همچون  دانه ای در تاریکی خاک

در انتظار بهار می تپید …

تو بر می گردی

می دانم …