كاش فرشته اى هم بــود 

به نام “عشقائيل”

كــه روزى در صور خود بدمَد و

بگويد دلتنگى تمام شد…

هر كسى عشقش را بردارد و ببَرد