«کودک، دستت را به من ده تا در پرتو اطمینانی که به من داری راه روم.»

هانّاکان (Hannah Kahan)