نه مرا خواب به چشم

و نه مرا دل در دست

چشم و دل هر دو به رخسار ت

آشفته و مست