کاملا استرس نداشتنم با دلیل بود😂 اصلا چرا باید استرس می داشتم😂

برگه رو که گذاشتن جلوم کلا پرت و پلا بود، با این که گفته یود از جزوه میدم جز یه سوال همش و معلوم نبود از کجا اورده😐 در حدی که یکی از دانشجوهای ارشد گفت، من اینا رو بلد نیستم دیگه این بدبختا چه کنن😂😂😂

یعنی پنجتا سوال داده بود بی فرهنگ😕 سوال ها😬

ای کاش فقط باس شم با نمره کلاسی و تحقیق، دوباره گیر این استاد عقده ای نیفتم😱