بچه محل>>>>>>>>>>>>>>>>

با وجود امشب، رفت تو لیست ترک هایی که واسم عزیزن و یادآور خاطراتی که با هربار فکر کردن بهشون با خودم میگم که زندگی به زحمتش می ارزه:)