چرا پارت ۹ رو کامل نمیکنم؟

میخواما ولی وقت ندارم

وقت دارم ولی گشادیم میشه

گشادیم نمیشه و وقت دارم ولی نمیزارن بشینم پای گوشی

همه چیز اوکیه ولی نمیدونم چرا نمینویسم.