با رؤیای گذر از درز روسری

و دزدیدن عطر موهای کوتاهت!

زمین و عقربه‌ی ساعت‌ها

برای تو می‌گردند

و من

به دورِ تو!