لحظه ای که خود را فراموش می کنی. لحظه هایی که ممکن است به سراسر عمرت تبدیل شود…